برنامه ریزی پروژه، زمانبندی پروژه

  • طراحي ساختارهاي تقسيم كار پروژه RWBS ، FWBS ،PCWBS
    طراحي ساختار سازماني و تاپ چارت پروژه (OBS)

  • تهيه فهرست فعاليتهاي پروژه (اين فهرست بصورت پويا در طي عمر پروژه ويرايش ميگردد.)
    تهيه شبكه ارتباطاتي فعاليتهاي پروژه براساس منطق پيشنيازي
    استخراج برآورد منابع اجراي فعاليتها

بازگشت به بالا