تضمین مرغوبیت

كيفيت‌ از نظر مهندسين اکسون مپ انجام‌ مناسب‌ و رضايت‌آميز خدمات‌ مورد درخواست‌ كارفرما است‌، بصورتي‌ كه‌ كارفرما بتواند پروژه‌ را به‌ موقع‌ در محدوده‌ بودجه‌ و پیش بینی شده و طبق‌ مشخصات‌ مورد نظر به‌ انجام‌ برساند. در این راستا این شرکت اقدام به تهیه روش های اجرایی نموده که آنها را در انجام فعالیتهای مهندسی و اجرای پروژه­ ها به کار می بندد و گواهینامه ISO 9001:2015  BS ENرا اخذ نموده است. فهرست تعدادی از روش های اجرایی به شرح زیر می باشد:

– روش اجرایی شماره گذاری نقشه ها و مدارک

– روش اجرایی انجام و کنترل طراحی

– روش اجرایی تهیه پیشنهاد و مبادله قرارداد خدمات مشاور

– روش اجرایی انجام پروژه

– روش اجرائی انجام و ارزیابی مناقصات انتخاب پیمانکار

– روش اجرایی بازبینی مدارک پروژه (انطباق طرح)

– روش اجرایی نظارت کارگاهی

– روش اجرایی تهیه و کنترل برنامه زمانبندی پروژه

– روش اجرایی تهیه و کنترل گزارشها

– روش اجرایی تهیه و کنترل نقشه ها

– روش اجرایی تایپ نامه ها و گزارشات

– روش اجرایی نقشه کشی

– روش اجرایی ارزیابی کارکنان

– روش اجرایی استفاده از آرشیو فنی

کنترل و تضمین کیفیت در پروژه های شرکت در حال حاضر براساس روش های اجرایی پیش گفته انجام می­گیرد و مسئولیت تطابق فعالیتها با متدهای مندرج در روش های اجرایی بعهده مدیران پروژه و واحد كنترل پروژه شركت می باشد. همچنين مديريت شركت متعهد به ارتقاء نظام مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO مي­باشد.

بازگشت به بالا