دوره های آموزشی

ردیفنام دورهشماره ردیف
دوره پیش نیاز
مدت زمان دوره (ساعت)تاریخ برگزاریمبلغ
1اکسل کاربردی (از سطح مقدماتی تا پیشرفته) _24
2برنامه نویسی و ماکرو نویسی اکسل به زبان VBA _ 24
3فرمول نویسی حرفه ای در اکسل به صورت آرایه ای124
4ترفندها و ناگفته های Pivot Table در گزارش سازی حرفه ای در اکسل _12
5اکسل پروژه116
6Pwer Query1&424
7(primavera (Basic _ 24
8(primavera (Advanced724
9(Word (Advanced _ 12
10گزارش سازی حرفه ای و داشبورد سازی مدیریتی در پاورپوینت _ 24
11PMBOK _ 50
12ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل124
13طرح ریزی پیشاپیش کیفیت16
14خطا ناپذیر سازی16
15تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری24
16کنترل فرایند آماری24
17تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مبتی بر ایزو 9001
ویرایش سال 2015
24
18ممیزی داخلی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مبتی بر ایزو
9001 ویرایش سال 2015
24
19سر ممیزی داخلی استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 201532
20رهنمودهای رضایت مشتری مبتنی بر استانداردهای ایزو 10002 و 10003 و 10004 و 1000124
21رهنمود آموزش سرمایه های انسانی بر اساس استاندارد ایزو 100158
22پنج سین8
23حل مساله8
24رهنمود استفاده از فنون آماری مبتنی بر ایزو 100178
25عارضه یابی سازمانی8
26بهره وری32
27مدیریت استراتژیک24
28مستند سازی استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 2015 بر اساس
استاندارد ایزو 9002 ویرایش سال 2016
24
29کار تیمی8
30ارتباط موثر8

بازگشت به بالا