طراحی دستور العمل ها، سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی پروژه

تدوين دستورالعمل ها
توزيع دستورالعمل ها و اخذ تاييديه هاي مديريت

بازگشت به بالا