هم محورسازی عملیات اجرایی پروژه

4-1 همكاري با كارفرما در انتخاب پيمانكاران اجرايي و نظارتي پروژه


4-2 همكاري با كارفرما در انتخاب پيمانكاران انجام آزمايشات فني و ساختماني


4-3 بررسي و اظهارنظر در مورد پيشرفت كار پيمانكاران اجرايي


4-4 استخراج علل تاخيرات پيمانكاران نسبت به برنامه زمانبندي

بازگشت به بالا