پایش و کنترل پروژه

جمع آوري داده هاي مربوط به پيشرفت پروژه در قالب فرمت هاي تعريف شده جهت بخش هاي مختلف
ستادي و پيمانكاران اجرايي.
محاسبه وضعيت پيشرفت پروژه در سطوح برنامه ريزي شده.
تهيه گزارشات پيشرفت فيزيكي پروژه

بازگشت به بالا